#empregoverde

Sector
residencial

Sector residencial

Para obter calor da biomasa (pellets, achas, leña ou briquetas) é preciso empregar equipos e instalacións específicos para estes combustibles. Os equipos máis habituais son as estufas, as chemineas e as caldeiras. A continuación te explicaremos un pouco máis de cada un destes equipos.

Estufas e chemineas

Estufas

A estufa é un equipo que queimando biomasa é capaz de producir calor por radiación (o que xera o propio lume) e por convección (colle aire frío e devolve aire quente). Os fumes da combustión son expulsados da vivenda para o cal é preciso contar cunha cheminea.

Estufas

Estufa de leña

Estufas de pellets

Hoxe en día estas estufas de pellets contan cun elevado rendemento enerxético, aproveitando o 90-95% do poder calorífico. As potencias térmicas soen ser de entre 6 a 20 kW, o que permite quentar dende 50 m2 ata 180 m2 de vivenda. O seu prezo é moi variable segundo o tipo de estufa, a marca e o deseño, indo dende os 600€ ata o 4.000€, ao que se debe engadir o custe de instalación e de elementos accesorios.

¿Qué debes ter en conta antes de mercar una estufa? Pois que necesitarás unha saída para os fumes ao exterior, unha conexión eléctrica cercana e que deberás ter espazo onde almacenar os sacos de pellets que vas ir precisando a medida que se consuma.

Estufas de leña

O combustible que empregan é leña ou tamén briquetas. Soen ser tecnoloxicamente máis sinxelas que as de pellets e tamén máis económicas. A maioría delas proporcionan o calor do propio lume mediante radiación, pero algunhas delas a maiores proporciona aire quente para a propia estancia.

As potencias térmicas soen ser de entre 5 e 12 kW, o que permite quentar estancias de entre 30 e 80 m2. Os rendementos enerxéticos soen ser menores, aproveitando o 70-80% do poder calorífico da leña. Son equipos que teñen prezos entre os 300€ e os 2.500€, ao que se debe engadir o coste de instalación e de elementos accesorios.

Asegúrate antes de mercar unha estufa de leña de ter espazo para almacenar a madeira ou as briquetas que vas empregar. A maioría destas estufas non precisan estar conectadas á rede eléctrica.

Chemineas

A cheminea é un elemento construtivo de calefacción composto por un fogar, onde se realiza a combustión, e a saída de fumes, por onde se evacúan os produtos de combustión.

Chemineas

Insertable de leña

O fogar das chemineas pode ser aberto ou pechado, neste último caso instálase na cheminea un caixa metálica que contén o fogar tras un porta de cristal refractario, o cinceiro e o sistema de recuperación de calor. Estas estruturas metálicas son tamén coñecidas coma insertables.

Chemineas abertas

As chemineas abertas son os sistemas menos efectivos para aproveitar o calor da biomasa polo seu baixo rendemento, unicamente o 20% da calor aprovéitase mentres que o 80% restante pérdese pola cheminea.

Insertables

Os insertables son equipos deseñados para ser encaixados en chemineas e que producen aire quente mediante a combustión de leña, briquetas ou pellet para quentar a estancia onde se atopan instalados. No seu funcionamento estes equipos toman aire do ambiente a acondicionar e quéntano ao facelo circular polo seu interior antes de devolvelo novamente ao ambiente.

En insertables de leña as potencias térmicas soen ser de entre 9 e 14 kW, o que permite quentar estancias de entre 60 e 90 m2. Os rendementos enerxéticos soen estar entre o 60-70%. Son equipos que teñen prezos entre os 500€ e os 1.500€, ao que se debe engadir o custe de instalación e de elementos accesorios. Para o seu correcto funcionamento é preciso, no seu caso, conectalos á rede eléctrica para o funcionamento dos ventiladores.

En insertables de pellets as potencias térmicas soen ser de entre 10 e 18 kW, o que permite quentar estancias de entre 60 e 130 m2. Os rendementos enerxéticos poden chegar ata o 90%. Son equipos que teñen prezos entre os 1.500 € e os 4.000€, ao que se debe engadir o custe de instalación e de elementos accesorios. Para o seu correcto funcionamento é preciso conectalos á rede eléctrica para o funcionamento dos ventiladores e o sistema de alimentación de combustible.

Sistemas de aire canalizable

Nalgúns modelos de estufas e insertables pódense conectar tomas adicionais na saída de aire principal de modo que se pode quentar outras estancias mediante condutos de distribución de aire.

Estufas e chemineas de auga

Algúns modelos de estufas e insertables dispoñen dun intercambiador que lles permite quentar auga que posteriormente pode ser empregada para quentar estancias con radiadores ou outros elementos. Con equipos adicionais tamén poden empregarse para o quecemento de auga quente para cociñas e baños.


Caldeiras

As caldeiras son equipos nos que se quenta auga mediante a combustión de biomasa para a súa posterior distribución aos emisores de calor (radiadores, chan radiante, etc.) mediante unha rede de tubaxes.

Os principais elementos que constitúen unha instalación de biomasa indícanse a continuación:

Caldeira de biomasa

Equipo que queima a biomasa obtendo a enerxía térmica precisa para o proceso de quecemento de estancias e produción de ACS. Principalmente existen equipos deseñados para a combustión de leña, acha e pellet.

Sistema de alimentación da caldeira

Sistema que transporta a biomasa desde o silo de combustible ata a caldeira. Adoita ser un sistema pneumático ou por parafuso sen fin en caso do pellet e un parafuso sen fin combinado con disco rotativo no caso da acha. Por outra banda as caldeiras de leña cárganse de modo manual.

Silo de combustible

Depósito de almacenamento de combustible. No caso do pellet adóitase utilizar silos téxtiles ou de obra e no caso da acha silos parcialmente soterrados de obra.

Sistema de control

Elemento que permite regulación do sistema de calefacción a través da programación dos horarios de funcionamento e temperaturas de consigna do sistema.

Acumulador de inercia

Depósito de auga que almacena a enerxía procedente da combustión da biomasa e permite un funcionamento máis homoxéneo da caldeira. Este equipo mellora o funcionamento do sistema ante arranques, paradas e variacións da demanda.

Instalación hidráulica

Conxunto de equipos (bombas, válvulas, vaso de expansión, tubaxes e demais elementos auxiliares) necesarios para interconectar a caldeira de biomasa co circuíto de calefacción existente.

Instalación eléctrica

Conxunto de equipos necesarios para fornecer electricidade e controlar a caldeira (ou queimador), o circuíto hidráulico e os sistemas de alimentación de biomasa.

Condutos de fumes

Sistema que permite a evacuación dos fumes da combustión ao exterior. Recoméndase instalar chemineas de aceiro inoxidable de dobre parede con illamento.

Sala de caldeiras

Recinto onde se sitúa a caldeira de biomasa cos elementos auxiliares necesarios para o seu funcionamento.

Caldeiras

Esquema de instalación de biomasa no sector residencial