Aviso legal


INFORMACIÓN DO TITULAR

As presentes disposicións regulan o uso do servizo do portal de internet (en diante, o Portal) que a Xunta de Galicia pon a disposición dos usuarios de internet. A Xunta de Galicia é a titular do dominio “observatoriobiomasa.gal” e dos distintos elementos nel incluídos. O contido facilitado a través deste Portal emítese con efectos simplemente informativos e non substitúe a publicidade das disposicións e actos que teñan que ser publicados formalmente en boletíns oficiais. Aínda que se efectuarán os esforzos precisos para que a información contida sexa exacta e actualizada, a Xunta de Galicia non garante a inexistencia de erros no contido deste Portal, nin que se atope totalmente actualizado. A Xunta de Galicia non se fai responsable dos danos e prexuízos que puidese ocasionar o uso ilexítimo ou inadecuado das ferramentas e informacións contidas no Portal con excepción de todas aquelas actuacións que resulten da aplicación das disposicións legais ás que deba someterse no estrito exercicio das súas competencias. A Xunta de Galicia non asume responsabilidade algunha derivada da conexión ou contidos das ligazóns a páxinas externas sobre as que non se ten ningún control, debendo o usuario deste Portal, en todo caso, aterse ás condicións de uso específicas das devanditas ligazóns. A Xunta de Galicia resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, modificacións e actualizacións sobre a información contida ou na súa configuración ou presentación.

RESPONSABILIDADE SOBRE A INFORMACIÓN

A Axencia Instituto Enerxético de Galicia ofrece esta web para facilitar o acceso público á información da que dispón e á información que outras entidades relacionadas coa enerxía queiran facer pública a través da mesma. Neste último caso, o Inega non se fai responsable da exactitude e actualización da información que se ofrece ou á que dende esta web se remita. De igual xeito, o Inega non se fai responsable da utilización indebida que terceiras persoas fagan da información contida nesta web. En cualquera caso, o Inega pón a disposición dos usuarios a dirección de correo electrónico protecciondedatos.inega@xunta.gal para que poidan manifestar as súas queixas ou comentarios en relación cos contidos que se faciliten a través da web, que serán debidamente atendidos, corrixíndoos inmediatamente naquelas situacións que representen un perxuicio, non respondan á verdade ou supoñan ofensa para algunha persoa ou colectivo.

 

POLITICA DE PROTECIÓN DE DATOS

En cumplimiento do disposto na Lei Orgánica 3/2018 do 6 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Derechos Dixitais (LOPDGDD), cuxo obxecto é garantir e protexer, no que concierne ó tratamento dos datos personais, as libertades e dereitos fundamentais das personas físicas, e especialmente da sua honra e intimidade persoal, informamoslle que:

  1. Os datos de carácter persoal recollidos na web inclúense en ficheiros protexidos e con acceso exclusivo. Na súa calidade de propietario, o responsable destos ficheiros é o Instituto Enerxético de Galicia, con CIF: Q1500256A e domicilio social na rúa Avelino Pousa Antelo, nº 5, 15707 Santiago de Compostela.
  2. O Inega conta coa autorización expresa para a publicación destes datos. Asimesmo, garantiza a seguridade dos mesmos co fin de evitar a súa alteración, perda, tratamento e acceso non autorizado. Para iso adotáronse as medidas técnicas e organizativas necesarias.
  3. O interesado poderá, en todo momento, exercitar os dereitos recoñecidos na LOPDGDD, de acceso, rectificación, cancelación e oposición. O exercicio destes dereitos poderá realizarse a través do correo protecciondedatos.inega@xunta.gal. Tamén poden exercitarse estes dereitos nos termos que a normativa aplicable establece.

As persoas usuarias deste portal teñen á súa disposición toda a información relativa ao tratamento dos datos persoais levado a cabo pola Xunta de Galicia, incluíndo o modo no que poden exercitar os dereitos, o contacto cos delegados e delegadas de protección de datos e demais aspectos segundo os termos esixidos polo Regulamento europeo de protección de datos persoais, na seguinte ligazón: información sobre protección de datos persoais.

 

USO DAS LINGUAS

O artigo 13 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, garante o exercicio dos dereitos lingüísticos recoñecidos no ordenamento xurídico e, en particular, os referidos ao uso do galego nas relacións da cidadanía coa Administración pública de Galicia. A estes efectos, o Portal posibilitará o acceso aos seus contidos e servizos en galego e castelán.

 

LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

Para toda cuestión litixiosa ou que incumba ao Portal, será de aplicación a lexislación española, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co uso do presente Portal, os Xulgados e Tribunais da cidade de Santiago de Compostela.

 

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Os dereitos de propiedade intelectual deste sitio web e dos seus elementos contidos son titularidade da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. A información dispoñible neste Portal, salvo indicación expresa en contrario, é susceptible de reutilización, quedando autorizada a súa reprodución total ou parcial, modificación, distribución e comunicación, para usos comerciais e non comerciais, con suxeición ás seguintes condicións: Queda prohibida en calquera circunstancia a desnaturalización do contido da información. O usuario queda obrigado a citar a fonte dos documentos obxecto da reutilización. Esta licenza non reduce ou restrinxe os dereitos exclusivos do titular dos dereitos de propiedade intelectual, tales como o deseño do Portal e códigos fonte, marcas, nomes comerciais, logos ou signos distintivos, de acordo coa Lei de propiedade intelectual ou calquera outras leis aplicables.

PRIVACIDADE

Coa súa navegación, vostede presta o consentimento para recibir as cookies que utiliza o Portal, que en ningún caso se empregan para recoller información de carácter persoal. Son de dous tipos: Cookies propias: son enviadas aos seu equipo e xestionadas exclusivamente pola Xunta de Galicia, que só obtén e conserva a información relativa aos datos de sesión e idioma. Estas cookies son necesarias para o correcto funcionamento e visualización do Portal por parte do usuario. Cookies analíticas de terceiro: o Portal usa as cookies da ferramenta Google Analytics, que realiza unha medición e análise estatística da navegación dos usuarios na web, co fin de mellorar os servizos que ofrece o Portal. A información que xera a cookie é directamente transmitida e arquivada por Google. Para garantir o anonimato, Google converte a súa información en anónima truncando a dirección IP antes de almacenala. Tampouco asocia a súa dirección IP truncada a ningún outro dato conservado por Google, nin pode enviar a información recollida por Google Analytics a terceiros salvo cando estea legalmente obrigado a facelo, conforme as condicións de prestación do servizo de Google Analytics. Se vostede desexa denegar o permiso para o tratamento estatístico dos datos ou da información con Google Analytics, prema aquí. Lembrámoslle que deberá executar esta acción cada vez que cambie de navegador ou a súa configuración, ou se elimina as cookies, posto que o indicador de denegación se garda nunha cookie.