#empregoverde

Sector
industrial e terciario

Sector industrial e terciario

No sector terciario as principais aplicacións térmicas da biomasa son a produción de calefacción e auga quente sanitaria tanto en colexios, hospitais, centros deportivos, complexos comerciais e hoteis, entre outros. Os principais combustibles empregados nestas aplicacións son o pellet e a acha.

No sector industrial produciuse un notable desenvolvemento do sector nos últimos anos estando dispoñible unha gran variedade de sistemas (auga quente, vapor, aceite térmico, etc.) compatibles con múltiples combustibles (pellet, acha, serrín, madeira, cultivos enerxéticos, etc.) nunha ampla gama de potencias.

Os principais elementos que constitúen unha instalación de biomasa indícanse a continuación:

Caldeira de biomasa

Equipo que queima a biomasa obtendo a enerxía térmica precisa para quecemento de estancias, produción de ACS ou para a produción de calor de proceso.

Sistema de alimentación da caldeira

Sistema que transporta a biomasa desde o silo de combustible ata a caldeira. Adoita ser por parafuso infinidade en caso do pellet e un parafuso infinidade combinado con disco rotativo no caso da acha.

Silo de combustible

Depósito de almacenamento de combustible. No caso do pellet adóitanse utilizar silos de obra e no caso da acha silos parcialmente soterrados de obra.

Sistema de control

Elemento que permite regulación do sistema térmico a través da programación dos horarios de funcionamento e temperaturas de consigna do sistema.

Acumulador de inercia

Depósito de auga que almacena a enerxía procedente da combustión da biomasa e permite un funcionamento máis homoxéneo da caldeira. Este equipo mellora o funcionamento do sistema ante arranques, paradas e variacións da demanda.

Instalación hidráulica

Conxunto de equipos (bombas, válvulas, vaso de expansión, tubaxes e demais elementos auxiliares) necesarios para interconectar a caldeira de biomasa co circuíto térmico existente.

Instalación eléctrica

Conxunto de equipos necesarios para fornecer electricidade e controlar a caldeira (ou queimador), o circuíto hidráulico e os sistemas de alimentación de biomasa.

Condutos de fumes

Sistema que permite a evacuación dos fumes da combustión ao exterior. Recoméndase instalar chemineas de aceiro inoxidable de dobre parede con illamento.

Sala de caldeiras

Recinto onde se sitúa a caldeira de biomasa cos elementos auxiliares necesarios para o seu funcionamento.

Sector industrial e terciario

Esquema da instalación de biomasa no Hospital Naval de Ferrol
Fonte: Termosun